Anasayfa » İlaç Rehberi » Keten Tohumu

Keten Tohumu

Karberol nedir ne için kullanılır, Karberol nasıl kullanılır, Karberol’in saklanması, Karberol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Karberol’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Karbamazepin

Ambalaj:

 200 mgx20 ve 160 tablet.

Endikasyon:

 Diğer Antikonvülsan ilaçların etki etmediği epilepsiler: Kompleks semptomatoloji ile seyreden parsiyel nöbetler (psikomotor, temporal lob), genel tonik klonik nöbetler (Grand mal) ve bunları da içeren genel karma nöbetler ve diğer genel parsiyel nöbetler ile trigeminal nevraljilerdeki ağrıyı ortadan kaldırmadaendikedir.

Kontrendikasyon:

 Carbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlılık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durum elverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyarılar:

 Karbamazepin Sadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik ve atipik bilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirilir.Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik Gebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin Kullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepin Neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneği azaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan Etkileri:

 Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayan yüksek gama GT değerleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksek alkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojik anormallikler ile birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri:

 İzoniyazid, verapamil, diltiazem,dekstropropoksifeeni, viloksazin, fluoksetiini, fluvoksamiini, simetidiini,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomycin, josamisin, clarithromycin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbital, fenitoin, primidon, progabid veya teofilin, etosüksimid, fensuksimid, rifampisin, cisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproic asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi:

 epilepside, yetişkinlerde başlangıç dozu günde 1 veya 2 kez 200 mg’dir. Hastanın durumuna göre bu doz yavaş yavaş artırılarak günde 2-3 kez 400 mg’ye çıkarılmalıdır.Günde 6 Tabletten (1200 mg) fazla alınmamalıdır. Çocuklarda 1 yaşın altında günde 100-200 mg, 1-5 yaş günde 200-400 mg, 5-10 yaş günde 400-600 mg, 10-15 yaş günde 600-1000 mg. Bu Miktar günde 2-3 eşit dozlara bölünerek verilmelidir.Trigeminal nevraljide: Başlangıçta günde 2 kez 100 mg(yarım Tablet) alınır. Ağrı ortadan kalkıncaya kadar doz (günde 200 mg=1 Tablet) artırılabilir. Günde 1200 mg aşılmamalıdır. Yeterli Etki sağlandığında doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.Alkol abstinens belirtileri: Hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.Günde 600-800 mg’lik kızlar genellikle yeterli olur. Belirtileri Şiddetli olduğu durumlarda karbamazepinin yanında klometiazol,klordiazepoksit gibi sedatif hipnotik ilaçlar da verilmelidir.Akut dönem geçtikten sonra karbamazepin ile tek başına tedaviye devam edilir.Diabetes insipidus: Yetişkinlerde ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg’dir.Diyabetik nöropati: Günde 2-4 kez 200 mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın