Anasayfa » İlaç Rehberi » Nexium

Nexium

Nibulen nedir ne için kullanılır, Nibulen nasıl kullanılır, Nibulen’in saklanması, Nibulen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Nibulen’in olası yan etkiler nelerdir.

Krem

SanofiAventis

Siklopiroks olamin

Ambalaj: 10 mg/gx20 g’lik tüp.

Eşdeğeri: 

CanolenKrem: 10 mg/gx20 g(Biofarma).

Nibulen

Solüsyon

Siklopiroks olamin

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: CanolenSolüsyon: 10 mg/mLx20 mL(Biofarma).

Nibulen

Tırnak Cilası

Siklopiroks olamin

Ambalaj: 80 mg/gx3 g tırnak cilası, beraberinde 28 alkollümendil ve 14 tırnak törpüsü içeren ambalaj.

Endikasyon: Derininbütün mantar hastalıklarının tedavisinde endikedir. Tırnak cilasıise tırnaklardaki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelik sırasında her türlü ilaç tedavisinde olduğugibi, siklopiroksolamin ile tedavi ancak kesin bir endikasyon varsauygulanmalıdır. Gebelik için bildirilenler, 6 yaşından ufak çocuklarıntedavisi için de geçerlidir. Gö-ze uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Uygulama sırasında nadiren geçici bir kaşıntıve yanma ile ciltte irritasyon olabilir.

Doz Önerisi: NibulenKrem: Hasta olan kısımların üzerine genelliklegünde iki kezNibulenKremsürülerek kurumaya bırakılır.Derideki belirtiler geçinceyekadar bu tedaviye devam edilmelidir (genellikle 2 hafta). Nükslerinönlenmesi için tedaviye bundan sonra da 1-2 hafta devam edilmesiönerilir.

Nibulen Solüsyon: Hasta olan kısımlara günde 2-3 kez sürülür ve hafifçemasaj yapılır. Tedaviye, derideki belirtiler kayboluncaya kadar(genellikle 2 hafta) devam edilmelidir. Nükslerin önlenmesi içinuygulamaya 1-2 hafta daha devam edilmesi önerilir.

Endikasyon: Nikotinbağımlılığının tedavisinde ve sigarayı bırakmaya yardımcı olarakkullanılır.

Nicotinell

Sakız

Nikotin

Ambalaj: 2 mgx12 sakız (meyveli ve naneli olmak üzere iki ayrıambalaj).

Kontra Endikasyon: Sigara içmeyenlerde, çocuklardaveya ara sıra sigara içenlerde kullanılmamalıdır. Gebe ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır. Akut miyokard enfarktüsü, stabil olmayanveya kö-tüleşen anjina pektoris, şiddetli kardiyak aritmiler, yenigeçirilmiş serebrovasküler kaza ve nikotine karşı bilinen aşırıduyarlıkta kontrendikedir.

Uyarılar: Nikotin zehirli bir maddedirve hızlı emildiğinde mg dozları öldürücü olabilir.

Yan Etkileri: Karın ağrısı, dispepsi, allerji,motor disfonksiyon, öksürme, anormal rüya görme, artrit, anksiyete,duygusal değişkenlik, irritabilite, kabızlık, diyare, diş ağrısı,eklem ağrısı, sırt ağrısı, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunumyolları semptomları, uyku hali, azalmış konsantrasyon, kusma, gö-ğüsağrısı, halsizlik, ağrı, kan basıncı değişiklikleri, bronşit, dö-küntü,herpetik dö-küntü, kulak ağrısı, sıcak basması, lokal ödem, kilo artışı,ekstrasistoller, hipertansiyon, palpitasyon, gastrik ülser, ağızkuruluğu, gaz, gingivit, disfaji, anormal dışkı, tiroid bozuklukları,lenf bezi duyarlığı, tat alma bozukluğu, anormal gö-rüş, dispne, parestezi,hafıza zayıflığı, kas seğirmesi, konfüzyon, ajitasyon, iştah artması,bacak krampları, migren, kaşıntı, terleme artırışı, ürtiker ve aknegibi istenmeyen etkilerin gö-rülebildiği bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sigara içiminin enzim endüksiyonuyoluyla antipirin, kafein, estrojenler, demetildiazepam, imipramin,lidokain, oksazepam, pantazosin, fenasatin, teofilin ve varfaringibi ilaçların metabolizmasını artırdığı düşünülmektedir. Nikotin,propoksifenin analjezik etkinliğini, furosemidin diüretik etkisini,propranololun farmakolojik etkilerini ve H2antagonistlerininülser iyileştirici etkilerini azaltır. Sigara içimi ve nikotindolaşımdaki kortizol ve katekolaminlerin düzeylerini artırabilir.Nifedipin, adrenerjik agonistler ve adrenerjikbloker ilaçların dozajlarını ayarlamak gerekebilir.

Doz Önerisi: 

Nicotinell TTS: Tedavi sırasında hiç sigara içilmemelidir!Günde 20’den fazla sigara içenler için tedaviye günde bir kezNicotinell TTS 30 cm2ile başlanması önerilir. Gövdeveya üst kolun tüysüz derisine uygulanır. 20 taneden az sigaraiçenlerNicotinellTTS 20 cm2ile başlamalıdır.

Kardilat Film Tablet: 10 mgx30 tablet(Fako);NidilatYumuşak Jelatin Kapsül: 10 mgx30 kapsül(SanofiAventis).

Endikasyon: Kronikstabil anjina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris(Prinzmetal anjina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyelhipertansiyon ve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromununtedavisinde endikedir

Kontra Endikasyon: Nifedipineaşırı duyarlığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme dönemindenifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye sonverilmelidir.

Uyarılar: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg’den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatli olunmalıdır.Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektoris ortaya çıkabilir.Miyokardiyal enfarktüsü hastalığın doğal seyrinden ayırmak mümkün olmasa da,bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır. Karaciğerfonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddi olgulardadozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen, ilaca karşıreak-siyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri: En sıkgörülen yan etkileri asteni, ödem, başağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diyare, ağızkuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uykusuzluk,sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kızarıklık,noktüri, poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nifedipininkan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Nifedipinve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yolaçabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipininbiyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kinidinle birlikte nifedipinuygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipininkesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipininplazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Simetidin plazma nifedipindüzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisinnifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipinklirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunuarttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipininkonsantrasyonlarını arttırabilir.

Doz Önerisi: Hastanın ilaca duyarlık derecesini anlayabilmekve yan etkilerden kaçınmak için günde 3 kez 10 mg verilir.Genellikle etkili doz günde3x10-20 mg’dir. Spastik anjinada bu dozun iki misline çıkılabilir.Günlük maksimum doz 180 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın