Anasayfa » İlaç Rehberi » Prokain Penicillin

Prokain Penicillin

Prograf nedir ne için kullanılır, Prograf nasıl kullanılır, Prograf’in saklanması, Prograf’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Prograf’in olası yan etkiler nelerdir.

Enfüzyon Solüsyonu

Takrolimus

Ambalaj:

 5 ml/1 mLx10 ampul.

Prograf

Kapsül

Takrolimus

Ambalaj:

 1 mgx50 Kapsül

: : 5 mgx50 kapsül.

Endikasyon:

Allojenik Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünsupresif tedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda organ reddinin önlenmesinin primer immünsüpresyon unda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Takrolimusa ve makrolid immünsüpresiflere aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar:

 Takrolimus tedavisinin başlamasına ve uygulanan immunsupresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünsüpresif tedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmış hekimler karar vermelidir.Takrolimus tedavisine, yeterli laboratuvar ve tıbbi destek olanaklarının ve uzmanlaşmış personelin bulunduğu merkezlerde başlanmalıdır. Sürek tedavisinde sorumlu olan hekim,hasta izleminde gerekli olan her türlü konuda tam olarak bilgilendirilmelidir.Takrolimus anne sütüne geçtiğinden, emzirme önerilmez.

Yan Etkileri:

 Altta yatan ciddi bir hastalığın varlığı ve başka ilaçların da kullanımı nedeniyle, immünsüpresif ilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür.

İlaç Etkileşimleri:

 Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu;klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotik ilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolid antibiyotikler,danazol, metilprednizolon ve omeprazolün artırdığı, rifampisin ise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterisin B veya ibuprofen ile kombinekullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.Takrolimus ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarıömrüuzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bromokriptin,kortizon, dapson, ergotamin, etinilestradiol, gestoden, itrakonazol,josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin,nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil)oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasını azaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonun yükselmesine neden olabilir. Fenobarbital, fenitoin, rifampisin,karbamazepin, metamizol ve izoniazid gibi ilaçlar ise takrolimusun metabolizmayı hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olabilir. Greyfurt suyu içilmemelidir. Oral antikoagülan ve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Canlı attenüe aşılar dan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nörotoksik olabildikleri bilinen aminoglikozidler, amfoterisin B, giraz inhibitörleri,vankomisin, kotrimoksazol, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar,gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında toksik etkiler artabilir. Amilorid, triamteren ve spironolakton gibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktarda potasyum alımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazal gastrik tüp yolu ile başlanır. Günlük dozun ikiye bölünerek uygulanması önerilir. Kapsüller bir miktar sıvı -tercihen su ile yutulmalıdır.Emilimin maksimum olabilmesi için, Kapsüller aç karnına veya yemekten en az 1 saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra alınmalıdır. Orta derecede yağlı bir yemekle birlikte alındığında Prograf‘ın oral biyoyararlanımı ve emilimi belirgin olarak azalır. Hastanın klinik durumu ağızdan ilaç kullanımına uygun değilse, başlangıçta IV enfüzyon tedavisi gerekebilir.Erişkinlerde Primer İmmün supresyon Dozu: Oral takrolimus tedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında günde vücut ağırlığının kg’si başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarında günde vücut ağırlığının kg’si başına 0.15-0.30 mg’dir. Karaciğer Transplantasyonu uygulandıktan 6 saat ve böbrek transplantasyonu uygulandıktan 24 saat içerisinde uygulama derhal başlatılmalıdır.Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değilse, sürekli 24 saatlik infüzyon şeklinde IV takrolimus tedavisine başlanmalı ve karaciğer transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına 0.01-0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına 0.05-0.10 mg uygulanmalıdır.Pediyatrik Hastalarda Primer İmmünsüpresyon Dozu: Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerle aynı kan değerlerini elde edebilmek için erişkinlere uygulanan dozların 1.5-2 katının uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaoral başlangıç tedavisiyle ilgili deneyim kısıtlıdır. Karaciğer Ve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bölünmüş olarak kg başına 0.3 mg’dir. Bu doz oral olarak verilmezse, karaciğer transplantasyonlarında günde kg başına 0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında 0.1 mg sürekli 24 saatlik infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın