Anasayfa » İlaç Rehberi » Epdantoin

Epdantoin

Epanutin nedir ne için kullanılır, Epanutin nasıl kullanılır, Epanutin’in saklanması, Epanutin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Epanutin’in olası yan etkiler nelerdir.

Ready MixedParenteral

Fenitoin sodyum

Ambalaj:

 250 mg/5 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Grand malepilepsilerdeki status epileptikus krizlerinin kontrol altına alınmasında;beyin ameliyatları ile ciddi kafa travmaları sonrasında oluşabilen nöbetlerin önlenmesi ve tedavisinde; özellikle digital preparatları nedeniyle oluşmuş ve klasik tedavilere yanıt vermeyen kardiyak aritmilerde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fenitoin ve diğer hidantoinlere aşırı duyarlılığıolanlarda kontrendikedir. Ventrikül ritmi üzerindeki etkisinden dolayı sinüsbradikardisinde, sinoatrial bloklarda, ikinci ve üçüncü dereceatriyoventriküler bloklarda ve Adams Stokes sendromu nda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Epilepsili Hastalarda fenitoin tedavisinin aniden kesilmesi status epilepticus neden olabilir. Ancak fenitoin kesme nedeni alerji ya da aşırı duyarlılık, bu durumda ilaç hızla kesilerek yerine hidantoin grubundan olmayan, başka bir antikonvülsif uygulanmalıdır. Tedavi sırasında deri döküntüsü olursa ilaç kesilmelidir. İlacın insülin salınımı üzerindeki inhibitör etkisinden kaynaklanan kan şekeri yükselmeleri bildirilmiştir. Fenitoinin D vitamini metabolizması ile etkileşimi sonucu tedavi sırasında osteomalazi oluşabilir.Fenitoinin serum düzeylerinin optimal değerlerden yüksek olması durumunda delirium, psikoz veya ensefalopati gibi bilinçte bulanmalar veya nadiren irreversibl serebellar disfonksiyon gö-rülebilir.Gebelikte görülen status epileptikus durumunda, riskleri ve yararları tartılarak kullanılmalıdır. Fenitoin çok az miktarda anne sütüne geçer.

Yan Etkileri:

 Atriyal Ve ventriküler aritmiler, ciddi vakalarda kardiyovasküler şoka ilerleyebilen hipotansiyon, solunum işlevlerinde değişme, solunum durması, nistagmus,ataksi, konuşmanın yavaşlaması ve mental konfüzyon, baş dönmesi, uyku hali,geçici sinirlilik hali, kaslarda seğirmeler ve baş ağrıları, korea, distoni,tremor ve asterix ile seyreden diskineziler bildirilmiştir. Uzun süreli fenitoin kullananlarda duysal periferik nöropati bildirilmiştir. Bulantı,kusma, kabızlık, toksik hepatit ve karaciğer hasarı, bazan ateşin eşlik edebileceği döküntüler görülür. Daha nadir görülen ancak fatal olabilen diğer dermatit formları bül, eksfolizasyon veya purpura ile seyreden dermatitler ile lupus eritematozus, Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz nedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Akut alkol alımı, amiodaron, kloramfenikol,klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, östrojenler, H2 Antagonistleri, halotan, izoniazid, metilfenidat, fenotiyazinler, fenilbutazon, salisilatlar, süksinimit ler, sülfonamidler, tolbutamit ve trazodonfenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karbamazepin, sodyum valproat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat ise fenitoinin serum düzeyini azaltır lar. Kalsiyum içeren antiasit preparatlarla fenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital, sodyum valproat, valproik asit ve bazı antiasitler fenitoinin serum düzeyini bazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi:

 Epanutin Ready Mixed Parenteral: Preparat bir ven içine kalın bir iğne veya intravenöz bir kateter aracılığıyla yavaşca uygulanmalıdır.Epanutin İntravenöz enjeksiyonu, nöbeti durduramıyorsa, genel anestezi dahil diğeryöntemler düşünülmelidir. Status epileptikus ta devamlı nöbet durumunun olduğu hastalarda daha hızlı etki nedeniyle Epanutin uygulamadan önce intravenöz yolla diazepam uygulanmalıdır. Daha sonra Epanutin Ready Mixed Parenteral, yükleme dozu olarak 19-15 mg/kg dozunda ve dakikada 50mg’yi geçmeyen bir hızla (70 kg’lık bir hasta için yaklaşık 20 dakika) yavaşça intravenöz olarak uygulanır. Yükleme dozunu 6-8 saatte bir oral veya intravenöz 100 mg lık sürek dozları izlemelidir. Kardiyak aritmilerde intravenöz yolla bir kerede 3.5 mg/kg dozunda verilir.Gerekirse aynı doz bir kez daha tekrarlanır.Epanutin Kapsül: Erişkinlerde Günlük toplam doz 600 mg yi aşmayacak şekilde günde 2-4 kere yemeklerden önce birer kapsül alınmalıdır. 3 yaşından küçük bebek ve çocuklarda başlangıç dozu günde 2-3 defada alınan 50 mg olmalıdır. 4-6 yaş arası çocuklarda, 3 yaşından küçük çocuklara uygulanan dozlar bir miktar artırılabilir. 7-12 yaş arası çocuklarda erişkinlere uygulanan dozlar kullanılır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın