PAS

Parlodel nedir ne için kullanılır, Parlodel nasıl kullanılır, Parlodel’in saklanması, Parlodel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Parlodel’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Bromokriptin (mesilat)

Ambalaj:

 2.5mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Prolaktine Bağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemi ve görünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktore veya galaktore siz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi: Polikistik Over sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti östrojen tedavisine ek olarak).Premenstrüel Semptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar.Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans).Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofiz makroadenomu ve makroadenom ların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden önce tümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğu durumlarda.Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedavi ve bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak.Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması ve önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit.Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromda veya memedeki solid nodüler veya kistik değişikliklerle beraber seyreden); memedeki solid kistik ve/veya nodüler durumlar, özellikle fibrokistik meme hastalığı.

Kontrendikasyon:

 Bromokriptin Ve diğer ergo alkaloidler ne duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansifhastalıklarda, postpartum ve puerperal dönemdeki hipertansiyonda kontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler durumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişik semptomları olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bromokriptin tedavisi ile fertilite düzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştaki kadınların, güvenilir korunma yöntemlerine başvurmaları önerilmelidir.Nadir olarak gastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursa bromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasında laktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlar nadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inme ve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinin devamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebelik saptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Tedavinin İlk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakınabilirler fakat tüm bunlar tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreyle bromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidon gibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatik Hipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedavi edilebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Prolaktin Düzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığında etkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığında eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler ve oktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.

Doz Önerisi:

 Parlodel Tablet: Her zaman bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.Hastanın optimum toleransını sağlamak amacıyla, tedaviye ilk hafta boyunca tercihen geceleri alınacak 1.25 mg’lık düşük bir dozla başlanır.Minimum efektif dozu, hastanın tedavi yanıtına göre yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır. Günlük doz 2 yada 3 kere verilmelidir.Günlük doz her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır. Uygun Tedavi yanıtına 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz,haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırmaya devam edilir.

Doz Önerisi:

 Önerilen oral doz, günde bir kez sabahları alınmak üzere 20 mg dır.H. pylori enfeksiyonuna bağlı gastroduodenal ülser veya kronik gastrit hastaları uygun antibiyotiklerle beraber eradikasyon tedavisine tabitutulmalıdır. 7 gün için şu kombinasyonlardan biri tavsiye edilir: Günde iki kez Pariet 20 mg+günde iki kez 500 mg klaritromisin ve günde iki kez 1 g amoksisilin veya günde iki kez Pariet 20 mg+günde iki kez 500 mg klaritromisin ve günde iki kez 400 mg metronidazol. Günde tek doz tedavi gerektiren endikasyonlar için Pariet tabletleri sabahları, birşey yemeden önce alınmalıdır.Bu rejim tedaviye uyumu kolaylaştıracaktır.H. pylori eradikasyonu için uygulanan kombinasyon tedavilerde Pariettabletleri iki uygun antibiyotikle beraber günde iki kez alınmalıdır. Hastalar,Pariet Tabletlerin çiğnenmeden ya da kırılmadan bir bütün halinde yapılması gerektiği konusunda uyarılmalı tırlar.

İçeriği Oyla

Yorum yapın